ph_181010_01_14.jpg バリ舞踊 Tri Pusaka Sakti (トリ プサカ サクティ)